UMOWA CESJI PRAW
Z DEWELOPEREM

KONTAKT:

 

Bezpieczna Umowa

Budynek Kwadrat

ul. Inżynierska 39/105

53-228 Wrocław

tel. + 48 79 21 757 77

biuro@bezpiecznaumowa.pl

 

JESTEŚMY CZĘŚCIĄ

 

 

 

ZASIĘG:

 

Działamy na terenie

całego kraju

 

ZASIĘG USŁUGI :

 

Działamy na terenie

całego kraju.

PŁATNOŚCI:

 

ALIOR BANK

3024 9000 0500 0040 0042 1848 01

 

 

© 2020 BEZPIECZNA UMOWA | by Nextest

NAPISZ LUB ZADZWOŃ:

biuro@bezpiecznaumowa.pl

INFOLINIA: 72 72 73 001

www.bezpiecznaumowa.pl

UMOWA CESJI PRAW I ROSZCZEŃ Z UMOWY DEWELOPERSKIEJ

 

Poziom trudności - 4/5

Cena: od 300,00 zł
 

Cesja wierzytelności wynikająca z umowy deweloperskiej to dokonanie cesji wierzytelności pierwszego Nabywcy (Cedenta) z Umowy Deweloperskiej na rzecz osoby trzeciej (Cesjonariusza). Dodatkowo osoba trzecia, oprócz nabycia ogółu wierzytelności (w tym roszczenia o wybudowanie budynku, lokalu itp.) musi przejąć także ogół obowiązków pierwszego Nabywcy (m.in. obowiązek zapłaty ceny, nabycia lokalu itp.). Na to ostatnie wymagana jest zgoda Dewelopera. Ten w tym przypadku ma charakter wierzyciela. Dopiero zbycie ogółu praw i roszczeń wraz z przejęciem ogółu obowiązków (za zgodą Dewelopera), stanowi pełną i poprawnie skonstruowaną umowę cesji. Często w praktyce błędnie używa się sformułowania „sprzedaż praw i obowiązków”. Obowiązków się nie sprzedaje. Obowiązki się przejmuje, na mocy umowy przejęcia długu, o której mowa w art. 519 KC. Zarówno umowa cesji (jeśli wierzytelność jest stwierdzona pismem), jak i umowa o przejęcie długu powinna być zawarta na piśmie. To samo dotyczy zgody wierzyciela na przejęcie długu. W przypadku tych dwóch ostatnich jest to forma pisemna zastrzeżona pod rygorem nieważności. Forma pisemna dotyczy także cesji praw i roszczeń z umowy deweloperskiej, zawartej w formie aktu notarialnego. Niemniej jednak strony umowy cesji mogą postanowić o skorzystaniu z silniejszej formy czynności prawnej i zawrzeć umowę cesji w formie aktu notarialnego.